ሎሚ ለይቲ ኣብዚ ኣዕሪፍና፣ ዕላል ምስ ገጣሚ ሰዓዲ ዮሱፍ

   ብ Joy E. Stocke ትርጒም ፍቕረይ የማን   እቲ ኣነን ሓደ ካብ ዓበይቲ ገጠምቲ ዓለም ዝዀነ ሰዓዲ ዮስፍን ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ክፍሊ፣ ካብቲ ልዑል ድምጽን ምንቅስቓስን ዘለዎ ጐደና ለክሲግተን ኒውዮርክ ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ ይመስል። ምስቲ ረጒድ መንደቑ፡ ጥንታዊ ቅዲ ዘለዎ ስርሓት ጽርበት ዕንጸይቲ ዝዀነ ንብረቱ፡ ልዑል ናሕሱን ስርሓት ሓጺን ዝዀነ ዓራቱን፣ እዚ ክፍሊ’ዚ፣ ኣብ […]

Read More ሎሚ ለይቲ ኣብዚ ኣዕሪፍና፣ ዕላል ምስ ገጣሚ ሰዓዲ ዮሱፍ

ነቓዓት ውሽጠይ

ነቓዓት ውሽጠይ ቃለ-ጠቢባን ከምዚብሎ ንብድሆታት ህይወት መመሰሊ ዝገብሮ፡ ‘ዳይሞንድ’ እቲ ክቡር እምኒ መንቅቡ’ዩ ጽባቔኡ፡ ዝገብሮ ደማቒ ነቓዓት ውሽጡ’ዮም ዝገብርዎ ምሒር መብለጭለጪ ምብልጭላጩ ድማ’ዩ ሓይሉ ዝውስኾ’ውን ክብሪ፡፡ ነዚ ኣሚነ ህይወተይ ንምድማቕ ሓይሊ ወሲኸ ብድሆታት ንምግጣም ባዕለይ ንባዕለይ ኣብ ዘተ ጸሚደ በሰላታት ውሽጠይ ክጽብጽብ ጀሚረ፡፡ እዋን ነይሩ ሓይለይ ዝደኽመኒ ነዛ ጸሓይ’ኳ ዘይኣምና ተስፋ ዝጠልመኒ እዋን ነይሩ ሞራል […]

Read More ነቓዓት ውሽጠይ

“ቢራ ከስትየኪ”

እዋን ኣሎ ድቃስ ይኣብየካ እሞ፡ ኣብ ማዕበል ሓሳባት ብዘይ ርጉጽ ኣንፈት ስቕ ኢልካ ተንሳፍፍ። ሓንሳብ ትሓልም፣ ብትምኒት፡ ካልእ ሻዕ ናብ ሕሉፍ ብምምላስ ብዝኽሪ ከከም ኲነታቱን ስምዒቱን ትደግሞ …. ወዘተ። ክንደይ ክብሃል። ኣብ ድሮ ሳልሳይ ወራር ወያነ ለካቲት 2000 እመስለኒ፣ ኣብ ማይድማ ትሕቲ እቲ ሕክምና ዓይኒ ዘሎ ሩባ ሰፊርና ብሉኬቲ ንሰርሕ ነይርና። እቲ ብሉኬቲ ንገዛ ኣዛዚ […]

Read More “ቢራ ከስትየኪ”

ንዓኺ’የ (2)

ሓንቲ መዓልቲ! ኣነ ንጒስ ንስኺ ንግስቲ ይዂን ከኣ ደሓን ኣብ ልዕሌኺ ኣነ፡ ንስኺ ብታሕቲ፡ ሓንቲ መዓልቲ! ኣብ ኣደራሽ ሳዕሲዒት ሕቑፈይ ተነጺፍኪ ብወንን ባህታን ክትቆጻጸዪ፡ ሓደ መዓልቲ! ኰይንና ከዋኽብቲ ኣብ ሰማያት ፍቕሪ ብድምቀት ክንዝምቢ ሓንቲ መዓልቲ! ንስኺ መርከብ ኣነ ዘዋሪ ከነንሳፍፍ ኣብ ውቅያኖስ ፍቕሪ ሓንቲ መዓልቲ! ኣብ ጽሙው ደሴት ኣብ ትሕቲ ጽላል በዓቲ ኣብ ፍሱህ ዕረፍቲ […]

Read More ንዓኺ’የ (2)

ንዓኺ’የ

ርቀት ብርሃን ዘይድህሰስ ጽባቐ ክብደት ጸላም ዘይድፈር ውቃበ፡ ትርኢትኪ’ዩ ኣብ ‘ዒንተይ ዘሎ። ኣዒንቲኺ መኽመስመስቲ ከም ማግኔት ካብ ርሑቕ ሰሓብቲ ምስ ቀረበካዮም ተዋጋእቲ! ከናፍርኪ ፍንጥሕ! ኢሎም ከም ፍዮሪ ተፈንሺሮም ዘመንዩ ክትዓልበሎም ንህቢ ኰይንካ ክትመጽዮም! ሴፍ ዝዓተረ ቃል ግና ከይድፈሩ ሓላዊኦም! ኣፍልብኺ ሰፊሕ ናሕሲ ዝሓዘለ ክልተ ጥፍሒ እንተጠመትካዮ ዝነጽገልካ ተዝዝታዊ ሕንዚ! ዋርድያኡ ዕትበት ገጽኪ በየን ሓሊፍካ ክርከብ […]

Read More ንዓኺ’የ

ምህናጽን ምዕናውን ሕብረተ-ሰብ ብመገዲ ስነ-ጥበብ

ኣብ The Lovers and the Despot እትብል ደኲመንታሪ ፊልም ዝርከቡ ክልተ ደቡብ ኮርያውያን ኣዘንተውቲ፡ ኣብ 1978 ብኣባላት ጸጥታ ሰሜን ኮርያ ተጨውዮም ናብ ሰሜን ኮርያ ዝተወስዱ ኰይኖም፣ ኣብኡ ንኸባቢ 8 ዓመታት ብኣስገዳድ ፊልምታት ከፍርዩን ክሰርሑን ዝተቐሰቡ እዮም። እዞም ኣብ እዋኖም ኣብ ደቡብ ኮርያ ከዋኽብቲ ኢንዱስትሪ ፊልም ዝነበሩ፡ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ሓንቲ ጓል ኣስተይትን፣ ግዳያት መጭወይቲ ዝዀንሉ […]

Read More ምህናጽን ምዕናውን ሕብረተ-ሰብ ብመገዲ ስነ-ጥበብ

ኣብ ስደት ዝነጥፋ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ተራአን እንታይ እዩ፧

ኣብዚ ቅንያት እዚ ብዝዝከር ዘሎ (ካብ ዝኽሪ ሓሊፍካ ካልእ ክግበር ዘይምኽኣል ዘሕዝን እዩ)፡ ምዕጻው እተን ዓይንን ድምጽን ዝዀና ነጻ ጋዜጣታትን ምእሳር እቶም ምዑታት ኣባላተን ዝዀነ ሓደ ታሪኻዊ ፍጻመ ህይወት ኤርትራውያን ምኽንያት ብምግባር፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዕንክሊል ዝብል ኣርእስቲ ከልዕል መሪጸ። ተራ ነጻ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝተፈላለየ ጒዳያት ሃገርን ሕብረተሰብን ኣብ ዝብል ኣምር፡ ተራ ናይ […]

Read More ኣብ ስደት ዝነጥፋ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ተራአን እንታይ እዩ፧

ብርሃን ዘፍርሖ መንፈስ

መሬት ኣማን ኢልና፡ ብድቁስና ከይንዝመት ብዕሸላትና ከይንጭወ መጻኢና ከይጽልምት ካብ ድቃስና ብቕብጥር፡ ንኽንበራበር ንዕሸልነትና ብሰለይ፡ ክሳዕ ንተርር፡ ፈቲንኩም ከተእትዉና ዓዲ እሾኽ እናኣለኹም ፋኑስ ብምውላዕ እንረግጾ መገዲ።   ምስጋና ኣድጊ ርግሒት ኰይኑ ጻውዒትኲም ሰማዒ፡ ብርሃንኲም ዝርኢ                                                ኣልቦ ተሳኢኑ። ኣብ ክንድኡስ፡

Read More ብርሃን ዘፍርሖ መንፈስ

ብሰንክኻ

ኣብ ዘመነ ገበል ‘ቲ እናሻዕ ኽትብደል፡ ኣፍንጫ ትውቅዖ ዓይኒ ‘ያ ትነብዖ   ብምስቊርቋርካ ቃዚነ ብእህህታኻ ሓዚነ፡ ክድህኲኻ ርእየ ኣምሪረ ነቢዐ።   ንብዓት ውጹዕ፡ ውሕጅ ተዋህሊሉ ግዲ ማዕበል ፈጢሩ መርከብ ዓመጽ ዝግልብጥ፡

Read More ብሰንክኻ

“ክምለስ’የ” ኢለያ ነደይ

ፈለማ፡ ኣብ ሻብዓይ ዕድመይ ምስ ህንጡይ ትርኢተይ ሃልሃል ዝብል ወነይ፡ ስርሓት ገዛና ኣደይ ዝሰፈየታ ካብ ኣረጊት ጨርቂ ለጋጊባ፡ ክልተ ጥራዝ ነናይ ዕስራ ገጻት በላሕ ርሳስ ብስሕለት ዝተጸርበት ዝሓቖፈት ሳንጣይ ተዀልኲለ ካብ ቀጽሪ ገዛና ትምህርቲ ነቒለ። ኣደይ ደድሕረይ ክሳብ’ቲ ኣፍደገ ተስፋን ሻቕሎትን ኣብ ገጻ ‘ናተነበ «ኣይትሕመቕ ዝወደይ ኣይትደንጒ ድሕሪ ፍዳሴ» ኣፋንያትኒ። እንድዒ! ድሕሪ ፍዳሴ ቀልጢፈ ድየ […]

Read More “ክምለስ’የ” ኢለያ ነደይ

ድርብ ዝኽሪ

  ኣጋግዜ፣ ጸሓይ ኣብ ምዕራባ ስቕታ ኣቚጽልቲ፣ ዝግታ ባሕሪ ህድኣት ተዓጂባ፣ ፈጢራትለይ ተምሳጥ ባህ ኢሉኒ፣ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ኣስተርሕየ ክቕመጥ።   ሻሕ ዝበለ ጻሕ ዝበለ ብሕብሪ ዕራርቦ ዝተዃሕለ ንዘይፈልጦስ ሓቂ መስሎ ስቕታኡ፣ ጸጥ! ዝበለ።   ኣዒንተይ ንግርማኡ ኣፍንጫይ ንሽታኡ ተመሊኾም፣ ተማሪኾም ሸሚሞሙኒ ኣብ ዝኽሪ ትማል!   ምስኣ፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ገማግሙ ተሓቛቚፍና ኣብ ሕቚፊ […]

Read More ድርብ ዝኽሪ

ብምንጽጻር

  ዑፍ መስቀል ወቕቲ ሓልያ ተስፋ ከተበስር ብምብራቕ ትቕልቀል፣ ትፍቶ! ትብሃግ እምበር መዓስ ትህደን!   ታሕሳስ ምስ ጣሕሰሰ ድሮ ጾመ-ርብዓ ሓጋይ እናቐረበ፣ በዚ መጸት ዘይትብሃል ዋዕሮ ኣኽላባት ኣዕሲላ ገደናታት ትሓድሮ፣   እስኪ ሕሰቢ ሕጂ ነብስኺ መርምሪ ንዑፍ መስቀል ዶ ነታ ኸልቢ ትመስሊ፧!   ፍቕረይ የማን

Read More ብምንጽጻር

ደርፊ ዓድና

  ነፋሪት ዘብርር ሰማይ ኣብዘይብሉ ባቡር ትሓልፈሉ ሓዲድ ኣብዘይብሉ ኣንፈቱ ኣብዘይፍለጥ ጸሓይ ትበርቀሉ ወቕቲ ኣልቦ ህይወት፣ ዘይፍለጥ ምስሉ፣   ዝተኣከባ ኣንስቲ፣ ‘ዒንተን ዝቖርቆረ ማዳ ዝተነጸፎ ገጸን ዝሓሽከረ እህህታኡ ዝስማዕ ልበን ዝሰንበረ ልኻይ ኣልቦ ጸጒረን ብነድሪ ዝፈንተረ   ባይታ እናጠብጠባ እናተደጋገፋ ኣብ ባይታ ከይዓልባ ሳዕሲዒት ዝመስል ብቓንዛ እናዂደዳ ይደርፋ ኣለዋ ኣብ ዓዲ ንብዓት እናተሓልባ።   “ላዕሊ […]

Read More ደርፊ ዓድና