ግጥመይ ኲኒ

  ልክዕ! ህይወት ዝርእየሉ ነብሰይ ዝረኽበሉ           እንከንብቦ፡   ጽን ኢሉ ሰማዒ ምስጢረይ ሰታሪ ቃንዛይ ተኻፋሊ ሓጎሰይ ጸንባሊ          እንክጽሕፎ፡   ግጥሚ’የ ዝኣምን  ናብ ደብሩ ዝነግድ ክጽሊ ክሰግድ፡   ግጥሚ ብርዒ ወላዲኡ ደብተር መሕደሪኡ ውነይ ዝጊላኡ፡ እንታይ ክጽሕፈሉ እንታይ ከንብበሉ ብህላወኺ ሃሲሱ መቐረቱ ‘ጒድሉ፡   ግጥሚ ከንብብ ሓይለይ […]

Read More ግጥመይ ኲኒ

ምስ ጨነቐኒ

  ኣብ ልዕለይ ደበና ሓቂ           ዘነብኩ ዘነብኩ ኣብ ቅድመይ ዝሓለምኩዎ ባህጊ                    ቀረብኩ ቀረብኩ   ንምቕባሉ ከቢድ ሓቂ ትጽቢቱ ነዊሕ ባህጊ፣ ንሓቂ ከመይ ክውግኖ ንባህጊ ከመይ ከካውኖ፣   እቲ ዘይተርፍ እቲ ዘይሓልፍ ንድቃሰይ ገይሮምኒ ጓና ንመዓልተይ ይውዕሎ ጽሞና፣   ምስ ጨነቐኒ …! ንባህጊ ቀቲለዮ ኣብ ጉድጓድ ዝኽሪ ብቓንዛ ቐቢረዮ። ሓቂ  ምስ መጸ  ዝኽወን  እርእዮ። […]

Read More ምስ ጨነቐኒ

ዝኽሪ ሃገግታኺ

ምስ ተፋነኽኒ፣ ቁሩብ ንኸዕርፍ መንፈሰይ ከህድእ እናሻዕ ዝግንፍል ባህታ ውነይ ከርግእ ርስዕ! ከብለኪ ካብ ዝኽሪ ክሕባእ፣   ማይ ጨው ካብ ባሕሪ ሓቒቕ ፈለግ ዝጎርፍ ዝዛሪ፣ ብሳሙና ብሽብጢ፣ ብሑጻ ብስልኪ ፋሕፊሐ ለቓሊቐ፣ ጸላልየ ኣንቂጸ፣ ጨና ኣዳም ዕጣን ካብ ፍረታት ለሚን ካብ ፓሪስ ጨና ፈረንጂ ብልቃጥ ዕጣን ከርበ ካብ ቻይና ካብ ህንዲ                   ተለኽየዮ።   ገደደኒ ደኣ […]

Read More ዝኽሪ ሃገግታኺ

ሞሞና ብዘይ ግርማ

ካብ ምዕራብ ምብራቕ ሰጣሕ ሰንጢቑ ባሕሪ ሰጊሩ ህርፋን ሓዚሉ ቅንኢ ‘ከቲሉ ካብ መን ሰኒፈ ኒሕ ኣዐስኪሩ ዝመጸ ንፋስ ምዕራብ ሃገሩ ሞሞናና! ኣባኻ ዶ ‘ዕሪፉ ግዜ ተመዂልዩ እርጋንካ መዝሚዙ!   “ንስዑዲ ዲኻ ንፎሮ ኣማኽረኒ’ባ ዝገብሮ” ተባጭዩልካ መፋነዊ፣ ጐሲኻዮ ከምዘይሰማዒ “መሬት ጋዕቤን ተኣማኒ ሓምሊ ክህበኒ እዩ መኽረሚ ሓጋይ ክሓልፎ’የ ብጸሎተ-ዓቕሊ” ተስፋ ተቐኒትካ ኣጽሒኻዮ ደርቂ እምነትካ ኣሚንካ ምስ […]

Read More ሞሞና ብዘይ ግርማ

ምኽንያት ኲንኒ

  ኣንቲ ዑፍ መስቀል ወቕቲ መመሪጻ ናብ ልበይ ትቕልቀል ጭውነታ ሓዲጋ ሃንደበት ትስወር፡ ንባህገይ ነቢባ ብኡ ትከናወን፣  ከምቲ ሕሉፍ ብጋህዲ በቲ ልሙድ ማዕጾ ሓንሳብ ‘ባ ንዒ።  እተዊ እሞ ኣይተሕለውልዊ ብደውኪ ደሓን ኮፍ ኣይትበሊ፣ ተቐመስለይ ምቕማስ፥ ግዳ ዓርዕሪ ኣተንክፍኒ’ሞ፥ ኣሽዂ ተዋግኢ ኣምዐ ኮይንኪ ቆርበተይ ለብልቢ፣  ኣሰምብድኒ ንሕጂ ‘ተዘይረሳዕኲኺ፥ ‘ጸልኣኪ ንምጽላእ ጸሊኤ ‘ገድፈኪ ምኽንያት ሰሪሐ ኣብኡ እቐብረኪ። […]

Read More ምኽንያት ኲንኒ

ዝወሃብ ሃብኒ

ንቕድሚት ገቲርኪ፡ ዝዋግኡ ኣቕርንቲ ክዓልቡኻ መስታ ክትጠቕስዮም ወስታ መላሕቲ  ውነ፡       ተቐነይቲ ‘ዒንቲ፡ ሕስይስይ ግደፊ ክትሓልፊ ክት‘ተርፊ ጽምአይ  እናረኣኺ ዓይንኺ ኣይተዕግቢ ባህታኺ ክትረኽቢ ባህታይ ኣይተጽድፊ።   ውረዲ ኣብቲ ሩባ እንተለኪ ዘረባ ዘረባ እንካ–ሃባ ዝሕለቦ ጸባ፡ ጸባ እዚ ረጋኢ ዝህበና ቅብኢ ቅብኢ እዚ መኣዛ ንኣካልና ላዛ፡   ኣካልና እዚ ቅዱስ ወላህ ኢሉ ልስልስ ሕድሕድና ዘሕጒስ፡   ንለዋወጠሉ […]

Read More ዝወሃብ ሃብኒ

ገጹ ‘ከወል!

እታ ጸሓይ፡ ከይዳ! ኣንቆልቊላ                     ብርሃና ቀኒሱ እቲ ቬትሮ  ኸኣ  ር…ስሕ ኢሉ               ነጸብራቕ ኣህሲሱ ግን  እዂል‘ዩ፡ ጥራይ ቁሩብ…ቁ…ሩብ ምሽ ኣለኪ…… ኣብራኺ  ዕጽፍ!   ቁ…ሩብ  ንላዕሊ ቀምሽኪ ስብስብ! በቃ! ክምኣ‘ሞ በሊ ዕራርቦይ‘ዩ ሎምስ! ጽንሕኒ‘ሞ             […]

Read More ገጹ ‘ከወል!