ግብሪ

    ነውጺ ጠፈር ዝፈጠሮ ወጥሪ ዝናብ ኮይኑ ይፈስስ ንምድሪ ምድሪ ኣይጸሮን፣ ተኣኪቡ ዕቚባ ደልዩ ንባሕሪ ውሒዙ።   ኣይነቐለን ካብ ነብሱ ኣይነበረን ንነብሱ ተኸሊሱ ተሓፊሱ ንኻልእ’ዩ ኣንጊሱ።   ስደተኛ! ምስኪናይ!   ነውጺ ዓዱ ዝፈጠሮ ወጥሪ ተነቒሉ ይፈልስ ንባዕዲ ኣብ ዓዲ ፈሊሑስ ይግንፍል ንወጻኢ ናብ ውሽጢ ኣህዛብ ጽኑሓት ሰብ ርስቲ።   የዕርቕዎ የዕቊርዎ ይዘርእዎ የፋይርዎ ዘርኢ […]

Read More ግብሪ

ዕርቃን

ዘይተምውቕ ጸሓይ፣ እንተበረቐት እንተደመቐት እሞ ምስ ተወቕሰት፣ ደበና ኣመኽንያ ‘ኣይኣነን’ እንተበለት፣ ብርሃና ኣበይ ከደ፧ እቲ ብደበና ዘይዕገት። (ድምጺ እንጽርጽሮተይ እዩ  በጨቕታ ዓቕሊ ጽበተይ) ምስ ረኣዂዂም ቅንአይ ዘንቀሎ ከይደ ንዓደይ ናብራዂም ክነብሮ። (ኣይብተግባርን ብሓሳብ ደኣ) በብውልቂ በብጽምዲ ሰሊምኲሞ ‘ቲ መንገዲ ምኻድኲም ብዘብዘብ ምምላስኲም ዘገምታ ትማሊ ኣብ ዝባንኲም ሎሚ ተሰቒልኲም ርግጽ ወሲድኲሞ ንጽባሕ ምብጻሕኲም፣ ኣብ ጽላል ናጽነት […]

Read More ዕርቃን

ንእስነተይ ዝረኣየ

    ኣብ ግራት ሃንቀውታ ሕልሚ ዝዘርኣሉ ኣብ ቃጸሎ ሕልሚ ኣትየ ዝበስለለኡ ጽራይ ህንጡይ ዕድመይ ፍቕሪ ዝረውየሉ                            ንእስነተይ ዝረኣየ፧! ንእስነት ዝፈልጥ ሕልሙ ዘይተጨውየ፧     ካብ ሰማያት ዓደይ ኮኾብ ዘውርደሉ ንውርሒ ኣብ ድምቀታ ‘የለኽን‘ ዝብለሉ መላጒም ኣፍልበይ ልጓም ዝበትከሉ ‘ሓለፈ‘ ዝቀናጠዋለይ ዳዕሮ ብኽንድኡ ዝመስለኒ ጸጒረይ፣                             ንእስነተይ ዝረኣየ፧!                          ዝኽሪ ዝመልሰለይ                        […]

Read More ንእስነተይ ዝረኣየ

ስእለይ ተማልኢ

    ኣብ ዝግታ ‘ቲ ባሕሪ ህድኣት ማዕበላቱ ዳሕረዋይ ጫፍ ዕምሪ፣   ጸሓይ ኣብ ምዕራባ ዋግዋጎ ጽላሎት ‘ዒንትኺ ምስ ደብዘዛ፣   ኣበይ ትጸንሒ እንድዒ ኣብ ዓራት ዶ ኣብ ኲርሲ ምስ ሰብ ዶ በይንኺ ኣብ ማእከል ዶ ኣብ ኣብ ጸግዒ ግን ክትዝክርኒ ኢኺ።   ዝኽሪ ንእስነት ኣብ እርጋን ይደምቕ ጣዕሳን ሓዘንን ሽዑ ይዓሙቚ ፍቕሪ እንተነይሩ ከኣ […]

Read More ስእለይ ተማልኢ

‘ተስፋ ምሕረት’

ዓደይ! ተወሊድኪ ጻንታ፡ ትህደኒ ብቓጻ ትወልዲ መማንታ፡ ዝዀኑኺ ቃንዛ።   ዓደይ! እቶም ዝቃጸዩ ዘየናሕስዩ ክገብሩኺ ‘ነበረት’ ሐሕስሙ ይፍሕሱ፡ ቅዳሴ-ጸሎቶም  ዝያሜታት ደርፎም ሽምኪ ዘማእከለ’ዩ።   ደቂ ማህጸንኪ፡ ከም ክልተ ሹም ንህቢ ሕድሕድ ዝናቖሩ ክብሕቱ ቆፎኺ፡ ሓዲኦም ጨካን ከርሱ እቲ ካልእ ጸቢብ ርእሱ፡ ኣይንሓሰዩ ኣይተሓላለፉ፡ ክብርኺ ኣራኺሶም ኣካልኪ እናድመዩ ብሽምኪ ንሽምኪ ይምሕሉ።   (ማሕላኦም ሓሶት ሓጢኣቶም’ኳ ይርእይሉ […]

Read More ‘ተስፋ ምሕረት’

ኣበይ’የ ተጋግየ

ደልየኪ ብዓይኒ ህጻን ኣብ ከብዲ ሰሌዳ ብወኒ ንእስነት ኣብ ጐደና ኣብ ሜዳ ኣብ ከርሲ መጻሕፍቲ ብፍልጠታዊ ሜላ፣   ደልየኪ ኣብ ግንባር ብዓረር ደም ከፊለ ደም ኣኽፊለ ‘መስዋእቲ’ ብምድራር፣ ደልየኪ ኣብ ‘ደራሻት ባይቶ ብልዝብ፣ ብምጒት ብሕቶ፣ ደልየኪ ብብርዒ ኣብ ወረቐት ምቚሕ ዘኽፈለኒ ዘእተወኒ ጸልማት፣ ደልየኪ ኣብ መዓስከራት ስደት ብናይ ትኳቦ ዕንጋለት፣   ደልየኪ ኣብ ሰሃራ ኑባ […]

Read More ኣበይ’የ ተጋግየ

ኣብ ቀብሪ ፍቕሪ

  ንግርማ ደበና  ም’ምራኸይ ምስ ንፋስ በናኒ ንእምባ በረድ ምጽግዐይ መኻኺ ብረስኒ፡ ፍርቁ ግርህነት ፍርቁ ዕሽነት።   ድሕሪ ዝናብ ዝሓፍሶ ምህርቲ ድሕሪ ሓጋይ ዘሎ ሓምላይ ወቕቲ ርእየ ምትስፋወይ ንእምነት ኣሚነ ምጽባየይ፡ ፍርቁ ቅንዕና ፍርቁ ባህጊ፡፡   ደበና ተስፋ ኣብ ምህፋፉ ህንጡይ እምነት ቁልቁል ኣብ ምህታፉ፡ ዘሎ ህሞት፡ እንታይ ይስመ!?     ፍቕረይ የማን    12/2016 […]

Read More ኣብ ቀብሪ ፍቕሪ