ነቓዓት ውሽጠይ

ነቓዓት ውሽጠይ ቃለ-ጠቢባን ከምዚብሎ ንብድሆታት ህይወት መመሰሊ ዝገብሮ፡ ‘ዳይሞንድ’ እቲ ክቡር እምኒ መንቅቡ’ዩ ጽባቔኡ፡ ዝገብሮ ደማቒ ነቓዓት ውሽጡ’ዮም ዝገብርዎ ምሒር መብለጭለጪ ምብልጭላጩ ድማ’ዩ ሓይሉ ዝውስኾ’ውን ክብሪ፡፡ ነዚ ኣሚነ ህይወተይ ንምድማቕ ሓይሊ ወሲኸ ብድሆታት ንምግጣም ባዕለይ ንባዕለይ ኣብ ዘተ ጸሚደ በሰላታት ውሽጠይ ክጽብጽብ ጀሚረ፡፡ እዋን ነይሩ ሓይለይ ዝደኽመኒ ነዛ ጸሓይ’ኳ ዘይኣምና ተስፋ ዝጠልመኒ እዋን ነይሩ ሞራል […]

Read More ነቓዓት ውሽጠይ

ንዓኺ’የ (2)

ሓንቲ መዓልቲ! ኣነ ንጒስ ንስኺ ንግስቲ ይዂን ከኣ ደሓን ኣብ ልዕሌኺ ኣነ፡ ንስኺ ብታሕቲ፡ ሓንቲ መዓልቲ! ኣብ ኣደራሽ ሳዕሲዒት ሕቑፈይ ተነጺፍኪ ብወንን ባህታን ክትቆጻጸዪ፡ ሓደ መዓልቲ! ኰይንና ከዋኽብቲ ኣብ ሰማያት ፍቕሪ ብድምቀት ክንዝምቢ ሓንቲ መዓልቲ! ንስኺ መርከብ ኣነ ዘዋሪ ከነንሳፍፍ ኣብ ውቅያኖስ ፍቕሪ ሓንቲ መዓልቲ! ኣብ ጽሙው ደሴት ኣብ ትሕቲ ጽላል በዓቲ ኣብ ፍሱህ ዕረፍቲ […]

Read More ንዓኺ’የ (2)

ንዓኺ’የ

ርቀት ብርሃን ዘይድህሰስ ጽባቐ ክብደት ጸላም ዘይድፈር ውቃበ፡ ትርኢትኪ’ዩ ኣብ ‘ዒንተይ ዘሎ። ኣዒንቲኺ መኽመስመስቲ ከም ማግኔት ካብ ርሑቕ ሰሓብቲ ምስ ቀረበካዮም ተዋጋእቲ! ከናፍርኪ ፍንጥሕ! ኢሎም ከም ፍዮሪ ተፈንሺሮም ዘመንዩ ክትዓልበሎም ንህቢ ኰይንካ ክትመጽዮም! ሴፍ ዝዓተረ ቃል ግና ከይድፈሩ ሓላዊኦም! ኣፍልብኺ ሰፊሕ ናሕሲ ዝሓዘለ ክልተ ጥፍሒ እንተጠመትካዮ ዝነጽገልካ ተዝዝታዊ ሕንዚ! ዋርድያኡ ዕትበት ገጽኪ በየን ሓሊፍካ ክርከብ […]

Read More ንዓኺ’የ

እምነት ዶ ዕሽነት፧

ፈጣሪ ተቐሚጡ ኣብ ላዕሊ ንወዱ ሰዲዱ ሕሰም ምድሪ                         ክኣሊ።   ወዱ፣ ኣይከኣለን ኣይኮነን ንምድሪ፣ ንወዲ ሰብ ካብ ባዕሉ፣ ንነብሱ ኣየድሓነን።   ተገሪፉ፣ ተሰቒሉ ተገኒዙ፣ ተቐቢሩ፣ ዝርኣዮ’ኳ የልቦን ይብሃል ግና ተንሲኡስ                         ዓሪጉ።   ቅድሚ ምትሓዙ፣ ምእሳሩ እቲ ንሱ ዘይከኣሎ ሰብ ቆጺሩሉ፣ ‘ሃዋርያት’ ሸይሙ፣ ‘ኪዱ ንምድሪ ዙሩ ቃለይ ኣበስሩ ብሽመይ ምሒልኲም ሓቅነት ኣእምኑ’ ኢሉና ይብሉ። […]

Read More እምነት ዶ ዕሽነት፧

ግብሪ

    ነውጺ ጠፈር ዝፈጠሮ ወጥሪ ዝናብ ኮይኑ ይፈስስ ንምድሪ ምድሪ ኣይጸሮን፣ ተኣኪቡ ዕቚባ ደልዩ ንባሕሪ ውሒዙ።   ኣይነቐለን ካብ ነብሱ ኣይነበረን ንነብሱ ተኸሊሱ ተሓፊሱ ንኻልእ’ዩ ኣንጊሱ።   ስደተኛ! ምስኪናይ!   ነውጺ ዓዱ ዝፈጠሮ ወጥሪ ተነቒሉ ይፈልስ ንባዕዲ ኣብ ዓዲ ፈሊሑስ ይግንፍል ንወጻኢ ናብ ውሽጢ ኣህዛብ ጽኑሓት ሰብ ርስቲ።   የዕርቕዎ የዕቊርዎ ይዘርእዎ የፋይርዎ ዘርኢ […]

Read More ግብሪ

ዕርቃን

ዘይተምውቕ ጸሓይ፣ እንተበረቐት እንተደመቐት እሞ ምስ ተወቕሰት፣ ደበና ኣመኽንያ ‘ኣይኣነን’ እንተበለት፣ ብርሃና ኣበይ ከደ፧ እቲ ብደበና ዘይዕገት። (ድምጺ እንጽርጽሮተይ እዩ  በጨቕታ ዓቕሊ ጽበተይ) ምስ ረኣዂዂም ቅንአይ ዘንቀሎ ከይደ ንዓደይ ናብራዂም ክነብሮ። (ኣይብተግባርን ብሓሳብ ደኣ) በብውልቂ በብጽምዲ ሰሊምኲሞ ‘ቲ መንገዲ ምኻድኲም ብዘብዘብ ምምላስኲም ዘገምታ ትማሊ ኣብ ዝባንኲም ሎሚ ተሰቒልኲም ርግጽ ወሲድኲሞ ንጽባሕ ምብጻሕኲም፣ ኣብ ጽላል ናጽነት […]

Read More ዕርቃን

ንእስነተይ ዝረኣየ

    ኣብ ግራት ሃንቀውታ ሕልሚ ዝዘርኣሉ ኣብ ቃጸሎ ሕልሚ ኣትየ ዝበስለለኡ ጽራይ ህንጡይ ዕድመይ ፍቕሪ ዝረውየሉ                            ንእስነተይ ዝረኣየ፧! ንእስነት ዝፈልጥ ሕልሙ ዘይተጨውየ፧     ካብ ሰማያት ዓደይ ኮኾብ ዘውርደሉ ንውርሒ ኣብ ድምቀታ ‘የለኽን‘ ዝብለሉ መላጒም ኣፍልበይ ልጓም ዝበትከሉ ‘ሓለፈ‘ ዝቀናጠዋለይ ዳዕሮ ብኽንድኡ ዝመስለኒ ጸጒረይ፣                             ንእስነተይ ዝረኣየ፧!                          ዝኽሪ ዝመልሰለይ                        […]

Read More ንእስነተይ ዝረኣየ